Меню навигации+

М.М. Жорокуловдун кайрылуусу

Конституциялык палатанын судьялар коллегиясынын 2019-жылдын 9-апрелиндеги аныктамасы менен М.М. Жорокуловдун Кыргыз Республикасынын Бузуулар жѳнүндѳ кодексинин 333-беренесинин 3-бөлүгүнүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 20-беренесинин 5-бөлүгүнүн 3, 8-пункттарына, 40-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

 

Арыздануунун көз карашы

 

Кайрылуудан келип чыккандай, Бузуулар жѳнүндѳ кодексте бузуу жөнүндө иш боюнча ыйгарым укуктуу органдын токтому бузуу үчүн жоопкерчиликке тартылган адам, жабырлануучу тарабынан, ошондой эле алардын мыйзамдуу өкүлү тарабынан, райондук (шаардык) сотко даттанылышы мүмкүн деп каралган. Ошол эле учурда, талашылып жаткан ченемде бузуу жөнүндө иш боюнча ыйгарым укуктуу органдын токтомуна даттанууну кароонун жыйынтыгы боюнча кабыл алынган соттун чечими акыркы болуп эсептелет деп каралган.

Ушул себептен арыздануучу талашылып жаткан ченемдин жѳнгѳ салуучулук иши жогору турган сот тарабынан ишти кайра каратуу жана соттук коргонуу укуктары эч чектелүүгө тийиш эмес деп белгилеген Конституциянын 20-беренесинин 5-бөлүгүнүн 3 жана 8-пункттарынын жоболорунан келип чыккан конституциялык кепилдиктерди бузат.

Баяндалганды эске алуу менен, кайрылуу субъекти талашылып жаткан ченемди Кыргыз Республикасынын Конституциясына карама-каршы келет деп таанууну суранууда.