Меню навигации+

Ирлан уулу Алманбеттин кайрылуусу

Конституциялык палатанын судьялар коллегиясынын 2019-жылдын 4-апрелиндеги аныктамасы менен Ирлан уулу Алманбеттин Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн «Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарында окуу китептерин ижарага берүүнү этап менен киргизүү жѳнүндѳ» 2017-жылдын 4-апрелиндеги № 671 токтомунун Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 45-беренесинин 2-бөлүгүнө, 16-беренесинин 2, 5-бөлүктѳрүнө жана 20-беренесинин 2, 3, 5-бөлүктөрүнө ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

 

Арыздануучунун көз карашы

Кайрылуудан келип чыккандай, талашалып жаткан токтом менен Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарында окуу китептерин ижарага берүү тартиби жана окуу китептерин пайдалануу үчүн ижара акысы бекитилген. Бул, кайрылуучунун пикири боюнча, жарандардын негизги жалпы жана орто жалпы билимди акысыз алууга болгон конституциялык укугун чектѳѳдѳ, ошондой эле жарандарды мүлктүк абалы боюнча кодулоодо.

Арыздануучунун пикири боюнча, ар бир адамдын мамлекеттик билим берүү уюмдарында негизги жалпы жана орто жалпы билимди акысыз алууга болгон конституциялык укугу ѳзүнѳ билим алуу укугун гана эмес, окуу китептерин акысыз пайдалануу укугун да камтыйт, анткени окуу китептерин колдонбой билим алуу мүмкүн эмес.

Ошону менен бирге, кайрылуу субъектинин пикири боюнча, кѳрсѳтүлгѳн конституциялык талаптарга карабастан, Ѳкмѳттүн талашалып жаткан токтому Окуу китептерин ижарага берүү тартибин бекитип, ижара тѳлѳмүнүн суммасы жана мѳѳнѳтү Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бекитилет деп караштырган, ошону менен, окуучуларды жана алардын ата-энелерин окуу китептерин пайдалануу үчүн ижара тѳлѳмүн тѳлѳѳгѳ милдеттендирет.

Баяндалганды эске алуу менен, Ирлан уулу Алманбет Ѳкмѳттүн талашалып жаткан токтому менен окуучулардын билим алуусуна чек коюлууда жана окуу китептерге ижара тѳлѳмүн тѳлѳѳгѳ мүмкүндүгү болбогон адамдарды башка категориядагы жарандарга салыштырмалуу тең эмес абалга коюуда деп эсептейт жана Ѳкмѳттүн талашылып жаткан токтомун Кыргыз Республикасынын Конституциясына карама-каршы келет деп таанууну суранууда.