Меню навигации+

А. Арибжанованын кайрылуусу

Конституциялык палатанын судьялар коллегиясынын 2019-жылдын 20-мартындагы аныктамасы менен А. Арибжанованын Кыргыз Республикасынын Адмнистративдик-процесстик кодексинин 271-беренесинин Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 20-беренесинин 5-бөлүгүнүн 8-пунктуна, 40-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

 

Арыздануунун көз карашы
Кайрылуудан келип чыккандай, Адмнистративдик-процесстик кодексте кайтадан ачылган же жаңы жагдайлар боюнча сот актысын кайра кароо жөнүндө арыз (сунуштама) процесстин катышуучулары тарабынан биринчи инстанция боюнча кайра кароо үчүн кызмат кылган жагдайлар белгиленген күндөн тартып үч айдын ичинде, бирок сот актысы мыйзамдуу күчүнө кирген күндөн тартып үч жылдан кеч эмес мезгилде ишти караган сотко берилет деп каралган.

Бирок, арыздануучунун пикири боюнча, талашылып жаткан ченемде каралган жаңы жагдайлар боюнча сот актысын кайра кароо жөнүндө арызды берүүгѳ коюлган үч жылдык чектѳѳ, иштин жаңы жагдайлары жогоруда аталган процесстик мѳѳнѳттѳр ѳтүп кеткенден кийин пайда болгон учурларда, соттук коргонуу укугун жүзѳгѳ ашырууга тоскоолдук болот.

Баяндалганды эске алуу менен, кайрылуу субъекти талашылып жаткан ченем ар кимдин Кыргыз Республикасынын Конституциясында кепилденген соттук коргонуу укугун бузат деп эсептеп, талашылып жаткан ченемди Кыргыз Республикасынын Конституциясына карама-каршы келет деп таанууну суранууда.