Меню навигации+

Жаран Жорокулов Максатбек Мергенбаевичтин

«Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 28-беренесинин 7-бѳлүгүнүн экинчи абзацын Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16-беренесинин 2-бѳлүгүнүн экинчи абзацына, 3-бѳлүгүнѳ, 20-беренесинин 5-бѳлүгүнүн 8-пунктуна, 40-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ, 94-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ карама-каршы келет деп таануу жѳнүндѳ ѳтүнүчү боюнча № Ж22х иши.