Меню навигации+

Таштемир уулу Эркиндин кайрылуусу

Конституциялык палатанын судьялар коллегиясынын 2021-жылдын 15-январындагы аныктамасы менен «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» Мыйзамдын 85-беренесинин 2, 3-бөлүктөрүнүн конституциялуулугун, кандайдыр-бир банктын акцияларын, же болбосо анын 10 жана андан көп пайыз добуш берүүчү акцияларына ээлик кылган юридикалык жактын үлүшүн сатып алууда же сатууда ар бир жеке же юридикалык жакты алдын ала Улуттук банктын уруксатын алууга милдеттендирүү бөлүгүндѳ текшерүү жөнүндө  Таштемир уулу Эркиндин кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

 

 

Арыздануучунун көз карашы

Таштемир уулу Эркин талашылып жаткан ченемдердин аракети Улуттук банктын банктык системага тиешеси болбогон жарандардын жана юридикалык жактардын аракеттерине көзөмөл жүргүзүүсүнө жол берет деп эсептейт.

Ошентип, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» Мыйзамдын 85-беренесинин 2 жана 3-бөлүктөрүндө кандайдыр-бир банктын акцияларын, же болбосо анын 10 жана андан көп пайыз добуш берүүчү акцияларына ээлик кылган юридикалык жактын үлүшүн сатып алууга же сатууга ниеттенген жактардын Улуттук банктын жазуу түрүндѳгү уруксатын алуу милдетин караштырат.

Арыздануучу, акцияларды же юридикалык жактардын үлүштөрүн сатып алуу же сатуунун көрсөтүлгөн тартиби жарандардын жана юридикалык жактардын Коституция тарбынан кепилденген өз мүлкүнө, өз ишмердигинин натыйжаларына ээ болуу, колдонуу жана тескөө, экономикалык эркиндикке болгон, өз жөндөмдүүлүгү менен мүлкүн мыйзамда тыюу салынбаган ар кандай экономикалык ишмердүүлүк үчүн эркин колдонуу укугун (18-берене, 42-берене, 1 жана 2 бөлүктөр) бузууда деген тыянакка келүүдө.

Жогоруда баяндалгандын негизинде, кайрылуунун субъекти талашылып жаткан жоболорду Кыргыз Республикасынын Конституциясына карама-каршы келет деп таанууну суранууда.