Меню навигации+

«Актив» саясий партиясынын кызыкчылыгын кѳздѳгѳн К.Б. Иманалиевдин кайрылуусу

Судьялар коллегиясынын 2020-жылдын 29-сентябрындагы аныктамасы менен «Актив» саясий партиясынын кызыкчылыгын кѳздѳгѳн К.Б. Иманалиевдин «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» конституциялык Мыйзамдын 61-беренесинин 1-бѳлүгүнүн 3-пунктунун жана 2-бѳлүгүнүн, 64-беренесинин 2-бѳлүгүнүн 2-пунктунун конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ кайрылуусу ѳндүрүшкѳ кабыл алынган.

Арыздануучунун кѳз карашы

Ѳтүнүчтѳн келип чыккандай, Конституциянын 70-беренесинде парламентке өтүү үчүн шайлоо босогосу жѳнүндѳ гана айтылганына карабастан, талашылып жаткан ченемдер Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин каттоодо шайлоо күрөөнү (беш миллион сом) киргизүү жана алар ар бир облус, Бишкек жана Ош шаарлары боюнча шайлоочулардын добуштарынын 0,7% алуу зарылчылыгын бекитет.

К.Б. Иманалиевдин пикири боюнча, талашылып жаткан ченемдердин колдонулушу саясий партияларды мүлктүк абалы боюнча дискриминациялап, кандайдыр бир ынанымдар боюнча дискриминациялоону чектеген жана жарандардын укуктарын конституциялык-маанилүү максаттарга жетүү үчүн гана чектѳѳгѳ жол берген конституциялык кепилдиктерди орноткон Конституциянын 16-беренесинин 2-бѳлүгүнѳ, 20-беренесинин 2-бѳлүгүнѳ карама-каршы келет.

Мындан тышкары, арыздануучу, талашылып жаткан ченемдер жарандарга мамлекеттик кызматка кирүүдө, мыйзамда каралган тартипте кызматка көтөрүлүүдө бирдей укуктарды, мүмкүнчүлүктөрдү кепилдеген Конституциянын 52-беренесинин 1-бѳлүгүнүн 2-пунктунун, 4-бѳлүгүнүн жоболорун бузат деп эсептейт.

Баяндалгандын негизинде, кайрылуу субъекти талашылып жаткан ченемдерди Кыргыз Республикасынын Конституциясына карама-каршы келет деп таанууну суранат.