Меню навигации+

Кабыл алынган кайрылуулар15.01.2021
Таштемир уулу Эркиндин кайрылуусу

Конституциялык палатанын судьялар коллегиясынын 2021-жылдын 15-январындагы аныктамасы менен «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» Мыйзамдын 85-беренесинин 2, 3-бөлүктөрүнүн конституциялуулугун, кандайдыр-бир банктын акцияларын, же болбосо анын 10 жана андан көп пайыз добуш берүүчү акцияларына ээлик кылган юридикалык жактын үлүшүн сатып алууда же сатууда ар бир жеке же юридикалык жакты алдын ала Улуттук банктын уруксатын алууга милдеттендирүү бөлүгүндѳ текшерүү жөнүндө  Таштемир уулу Эркиндин кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

29.09.2020
«Актив» саясий партиясынын кызыкчылыгын кѳздѳгѳн К.Б. Иманалиевдин кайрылуусу

Судьялар коллегиясынын 2020-жылдын 29-сентябрындагы аныктамасы менен «Актив» саясий партиясынын кызыкчылыгын кѳздѳгѳн К.Б. Иманалиевдин «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» конституциялык Мыйзамдын 61-беренесинин 1-бѳлүгүнүн 3-пунктунун жана 2-бѳлүгүнүн, 64-беренесинин 2-бѳлүгүнүн 2-пунктунун конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ кайрылуусу ѳндүрүшкѳ кабыл алынган.

14.09.2020
М.М. Жорокуловдун кайрылуусу

Конституциялык палатанын судьялар коллегиясынын 2020-жылдын 14-сентябрындагы аныктамасы менен М.М. Жорокуловдун Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 170-беренесинин «уурдалган адамды уурдаган учурдан тартып 72 сааттын ичинде ыктыярдуу бошоткон адам ушул берененин 1-бөлүгүндө же 2-бөлүгүнүн 1-5-пункттарында каралган жосундары үчүн жазык жоопкерчилигинен бошотулат» деген сѳздѳр менен баяндалган эскертүүсүнүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16-беренесинин 5-бѳлүгүнѳ, 20-беренесинин 5-бѳлүгүнүн 8-пунктуна, 24-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ, 40-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.