Меню навигации+

Жаңылыктар

02.03.2018

 

 М. Аскарбековдун Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасына кайрылуусу туурасында 2018-жылдын 15-февралында адвокат К.А. Джайлоевден Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 73-статьясынын 4-бөлүгүн, 255-статьясын, 288-статьясынын 2-бөлүгүн, 291-статьясынын 4-бөлүгүн, 296-статьясынын 2-бөлүгүн, 339-статьясынын 2-бөлүгүн Кыргыз Республикасынын Конституцисынын 20-беренесинин 5-бөлүгүнүн 8-пунктуна жана 40-беренесине карама-каршы келет деп таануу жөнүндө өтүнүч келип түшкөн.

 

Continue reading “М. Аскарбековдун Конституциялык палатага кайрылуусу туурасында” »

27.02.2018
2017-жылдын 9-ноябрында жаран А.Ш. Сулуевдин кызыкчылыгында М.А. Абдыраевдин Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин соттордун өкүмдөрүн, аныктамаларын, токтомдорун кайра кароо маселелерин, көзөмөл даттанууларды жана сунуштамаларды киргизүү тартибин, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун жазык иштер жана административдик иштер боюнча соттук коллегия тарабынан жаңы чечимди кабыл алуу тартибин регламенттеген 376-беренесин, 377-берененин 1-бөлүгүн, 383-1-беренесинин 1-бөлүгүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 27-беренесинин 3-бөлүгүнө карамаөкаршы келет деп таануу жөнүндө өтүнүчү келип түшкөн. Конституциялык палатанын судьялар коллегиясы 2017-жылдын 18-декабрында өтүнүчтү өндүрүшкө кабыл алуудан баш тартуу жөнүндө аныктама чыгарган. А.Ш. Сулуевдин кызыкчылыгында М.А. Абдыраев жогоруда көрсөтүлгөн аныктама менен макул болбостон, 2018-жылдын 21-январында даттануу менен Конституциялык палатага кайрылган. Конституциялык палата 2018-жылдын 27-февралында даттанууну карап чыгып, аны канааттандыруусуз калтырган. Конституциялык палата өзүнүн токтомунда кайрылуунун мазмунунан жана судьялар коллегиясынын аныктамасына болгон даттануудан келип чыкканда, арыздануучу талашылып жаткан ченемдер бир эл укук бузгандык үчүн эч ким кайра юридикалык жоопкерчиликке тартпоого тийиш деген конституциялык тыюу салууга карама-каршы келет деп белгилейт. Бирок, Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин соттордун өкүмдөрүн, аныктамаларын, токтомдорун кайра кароо маселелерин, көзөмөл даттанууларды жана сунуштамаларды киргизүү тартибин, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун жазык иштер жана административдик иштер боюнча соттук коллегия тарабынан жаңы чечимди кабыл алуу тартибин караган 376-беренеси, 377-беренесинин 1-бөлүгү, 383-1-беренесинин 1-бөлүгү бир эл укук бузгандык үчүн кимдир бирөөнү кайра юридикалык жоопкерчиликке тартуу мүмкүндүгүнө жол берген укуктук жоболорду камтыбайт. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы арыздануучунун жүйөлөрүндө талашылып жатка...
14.02.2018

Конституциялык палата 2018-жылдын 14-февралында «Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы жана адвокаттык иш жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын укук коргоо органдарынын тергөө бөлүмдөрүндө, судья катары, Президенттин, Жогорку Кеңештин, Өкмөттүн Аппараттарынын бөлүмдөрүндө жогорку юридикалык билимдин болушун талап кылган кызмат орундарында, Жогорку Кеңештин жогорку юридикалык билими бар депутаты катары беш жылдык иш стажысы бар адамдарды адвокаттык иш жүргүзүү укугуна лицензия алуу үчүн квалификациялык сынактан ѳтүүдѳн бошотууну караштырган 19-беренесинин 4-бѳлүгүнүн 1-4-пункттарынын конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ ишти карап чыгып, талашылып жаткан ченемдердин Конституциянын 16-беренесинин 3-бѳлүгүнѳ карама-каршы келүүсү жѳнүндѳ чечим чыгарды.

 

Continue reading “«Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы жана адвокаттык иш жѳнүндѳ» КР Мыйзамынын 19-беренесинин 4-бѳлүгүнүн 1-4-пункттарынын конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ иш боюнча пресс-релиз” »

29.01.2018

2017-жылдын 8-ноябрында Конституциялык палатага Д. Мамасалиевдин кызыкчылыгында В.Р. Федоровдун Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 221-беренеси Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 20-беренесинин 1-бөлүгүнө, 4-бөлүгүнүн 5-пунктуна, 28-беренесинин 2-бөлүгүнө карама-каршы келет деп таануу жөнүндө өтүнүчү келип түшкөн.

 

Конституциялык палатанын судьялар коллегиясы 2017-жылдын 15-декабрында өтүнүчтү өндүрүшкө кабыл алуудан баш тартуу жөнүндө аныктама чыгарган.

 

Continue reading “Конституциялык палатанын судьялар коллегиясынын 2017-жылдын 15-декабрындагы аныктамасына Д. Мамасалиевдин кызыкчылыгында В.Р. Федоровдун даттануусун кароо жөнүндө иш боюнча пресс-релиз” »

24.01.2018

Конституциялык палата 2018-жылдын 24-январында Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинин арыздарды, аппеляциялык жана кассациялык даттанууларды берүүдө мамлекеттик алымды төлөө милдеттүүлүгү, ошондой эле берилген арыздарды, аппеляциялык жана кассациялык даттанууларды мамлекеттик алымдын төлөнгөндүгү туурасында далили болбогон учурда аларды кайтарып берүү бөлүгүндөгү 102-беренесинин 1-бөлүгүнүн, 135-беренесинин 2-пунктунун, 138-беренесинин 1-бөлүгүнүн 7-пунктунун, 249-беренесинин 1-бөлүгүнүн биринчи жана жетинчи абзацтарынын, 325-беренесинин 5-бөлүгүнүн, 329-беренесинин 1-бөлүгүнүн 4-пунктунун, 354-беренесинин 5-бөлүгүнүн, 357-беренесинин 1-бөлүгүнүн 5-пунктунун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө ишти ачык соттук отурумда карап чыкты.

 

Конституциялык палата өзүнүн чечимдерин кийинкидей тыянактар менен негиздеп берди.

 

Continue reading “Жарандык процесстик кодекстин 102-беренесинин 1-бөлүгүнүн, 135-беренесинин 2-пунктунун, 138-беренесинин 1-бөлүгүнүн 7-пунктунун, 249-беренесинин 1-бөлүгүнүн биринчи жана жетинчи абзацтарынын, 325-беренесинин 5-бөлүгүнүн, 329-беренесинин 1-бөлүгүнүн 4-пунктунун, 354-беренесинин 5-бөлүгүнүн, 357-беренесинин 1-бөлүгүнүн 5-пунктунун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча пресс-релиз” »

18.01.2018
IMG_7742

Учурдагы жылдын 17-январында Конституциялык палатада Конституциялык палатанын 2017-жыл ичинде ишмерликтин жыйынтыктарын чыгаруу боюнча судьялардын жана Аппарат кызматкерлеринин жылдык жыйыны болуп өттү.

 

Конституциялык палатанын төрагасы Эркинбек Мамыров жыйынды ачып жатып, отчеттук жыл ичинде көп иш аткарылганын жана Кыргызстанда конституциялык мыйзамдуулукту бекемдөө жагында маанилүү кадамдар жасалды деп белгиледи. 2017-жылы Конституциялык палатанын чечимдерин жүзөгө ашыруу механизмдерин өркүндөтүү максатында Конституциялык палата жөнүндө конституциялык Мыйзамга конституциялык контролдоо органдарынын чечимдерин Өкмөт жана башка мамлекеттик бийлик органдары тарабынан аткаруу мөөнөттөрүн белгилеген өзгөрүүлөр киргизилди, биринчи жолу, өлкөдөгү конституциялык мыйзамдуулуктун абалы жөнүндө маалыматты даярдоо боюнча жумуштар башталды, Конституциялык палатанын Аппараты кайра уюштурулду, анын түзүмү оптималдаштырылды.

 

Continue reading “Конституциялык палата 2017-жыл ичинде ишмерликтин жыйынтактарын чыгарды” »

11.01.2018

2017-жылдын 28-сентябрында Конституциялык палатага жарандар Р.Р. Карасартованын, Омуркул уулу У., Б.Р. Жалгашевдин, У.А. Абдыкаимовдун экстремисттик материалдарды сатып алуу, даярдоо, сактоо, таратуу, ташуу жана жиберүү, ошондой эле экстремисттик же террорчулук уюмдардын символдорун же атрибуттарын атайылап пайдалануу, анын ичинде көрсөтүү үчүн жазык жоопкерчилигин караган жазык кодексинин 299-2-беренесинин 1-бөлүгүнүн биринчи абзацына тактоолорду киргизген «Кыргыз Республикасынын Жазык кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» 2013-жылдын 3-августундагы № 180 Мыйзамдын 1-беренесинин 9-бөлүгүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16-беренесинин 2-бөлүгүнүн экинчи абзацына, 20-беренесинин 1-, 2-бөлүктөрүнө, 20-беренесинин 5-бөлүгүнүн 4-, 5-пункттарына, 32-беренесинин 1-бөлүгүнө, 33-беренесинин 1-бөлүгүнө карама-каршы келет деп таануу жөнүндө өтүнүчү келип түшкөн.

 

Конституциялык палатанын судьялар коллегиясы 2017-жылдын 2-ноябрында өтүнүчтү өндүрүшкө кабыл алуудан баш тартуу жөнүндө аныктама чыгарган.

 

Continue reading “Конституциялык палатанын судьялар коллегиясынын 2017-жылдын 2-ноябрындагы аныктамасына жарандар Р.Р. Карасартованын, Омуркул уулу У., Б.Р. Жалгашевдин, У.А. Абдыкаимовдун даттануусун кароо жөнүндө иш боюнча пресс-релиз” »

30.12.2017
34485_w654_h402_resize

Кыргыз Республикасынын Президенти Сооронбай Жээнбеков Конституциялык палатанын төрагасы Эркинбек Мамыровду кабыл алды.

 

Жолугушуунун жүрүшүндө  Президент Сооронбай Жээнбеков менен Конституциялык палатанын төрагасы Эркинбек Мамыров адам укуктарын жана эркиндигин коргоодо, укуктук мамлекет орнотууда, өлкөдө мыйзамдуулуктун үстөмдүгүн камсыздоону күчөтүү ишинде Конституциялык палатанын  ролу жана ишмердүүлүгү боюнча пикир алмашышты.

Continue reading “Президент Конституциялык палатанын төрагасын кабыл алды” »

14.12.2017
IMG_7053
11.12.2017
image1 (4)

Учурдагы жылдын 8-9-декабрында Венецияда Укук аркылуу демократияга Европа комиссиясынын (Венеция комиссиясы) 113-Пленардык отуруму болду. Конституциялык палатанын Төрагасы Эркинбек Мамыров Пленардык сессиянын ишине катышты.

 

Continue reading “Венеция комиссиясынын 113-Пленардык сессиясы болду” »

06.12.2017

«Агрохимсервисцентр» ЖАКтын директору Н. Маматжановдун Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 149-беренесинин 7-бөлүгүн Конституциянын 16-беренесинин 3-бөлүгүнө, 99-беренесинин 3-бөлүгүнө карама-каршы келүүсү жөнүндөгү өтүнүчү 2017-жылдын 23-майында келип түшкөн. Конституциялык палатанын судьялар коллегиясы 2017-жылдын 23-июнунда кайрылууну өндүрүшкө кабыл алуудан баш тартуу жөнүндө аныктама кабыл алышкан.

 

«Агрохимсервисцентр» ЖАКтын директору Н. Маматжанов жогоруда көрсөтүлгөн даттануу менен макул болбостон, 2017-жылдын 13-ноябрында даттануу менен Конституциялык палатага кайрылган.

 

Continue reading “«Агрохимсервисцентр» ЖАКтын Конституциялык палатанын судьялар коллегиясынын 2017-жылдын 23-июнундагы аныктамасына даттануусун кароо жөнүндөгү иш боюнча пресс-релиз” »

16.11.2017

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялары К.А. Абдиев жана Ч.А. Айдарбекова ноябрь айынын 8нен 15не чейин Индия Конституциясынын 51-беренесине арналган «Дүйнөлүк укукту жана натыйжалуу аалам башкаруусун аткаруу аркылуу балдар үчүн дүйнөнүн биригүүсү» темасындагы Дүйнөнүн Жогорку судьяларынын 18-конференциясына катышып келишти. Конференциянын Монтессори мектеби (Лакхнау ш., Индия) уюштурган. Мектепти 1959-жылы Джагдиш Ганди мырза негиздеген.

 

Конференцияда дүйнөнүн 60тан ашуун сот тутумунун өкүлдөрү катышты. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьясы Ч.Айдарбекова «Омоктуу өнүгүү үчүн табият ресурстарын адилеттүү бөлүштүрүүдө соттордун ролу» темасында баяндама жасады.

 

 

04.11.2017
IMG-20171103-WA0001

Учурдагы жылдын 1-2-ноябрларында Сеул шаарында (Корея Республикасы)  «Азиядагы конституционализм: кечээ, бүгүн жана эртең» аттуу биринчи Эл аралык сипозиум болуп өттү, ал 2016-жылы уюштурулган Азия конституциялык сотторунун жана ага шайкеш институттарынын ассоциациясынын Изилдөөлөр жана өнүгүү боюнча туруктуу катчылыгынын иштеп баштоосуна арналган.

  Continue reading “Сеулда Азия конституциялык сотторунун жана ага шайкеш институттарынын ассоциациясынын Изилдөөлөр жана өнүгүү боюнча катчылыгынын иштеп баштоосуна арналган биринчи Эл аралык стмпозиум болуп өттү” »

31.10.2017
IMG_6724

Бүгүн Конституциялык палатанын төрагасынын орун басары Куанбек Киргизбаевдин жана судья-катчы Меергуль Бобукееванын Кыргызстандагы Укукту өнүктүрүү боюнча  эл аралык уюмдун (IDLO) аймактык директору Фред Хьюстон мырза жана IDLO программасынын координатору Эльдияр Сеитказиев менен жолугушуу болду.

 

Continue reading “Конституциялык палата USAID-IDLO программсы менен Кыргызстандын сот системасын бекемдөө боюнча кызматташтыктын маселелерин талкуулашты” »

20.10.2017

2017-жылдын 19-20-октябрларында «Конституциялык конфликттерден чыгууда конституциялык соттордун ролу» темасында XXII Ереван эл аралык конференциясы өттү.

 

Бул конференцияда катышуучуларга конституциялык конфликттерди чечүү боюнча маалымат берилген, ошондой эле мындай маселелерди чечүүдө конституциялык контролдоо органдарынын мамилелери туурасында ой-пикирлер алмашуу болду.

 

Continue reading “XXII Ереван эл аралык конференциясында конституциялык конфликттерден чыгууда конституциялык соттордун ролу талкууланды” »

10.10.2017

2017-жылдын 10-октябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы билим берүү, саламаттыкты сактоо, маданият, искусство, айыл чарба, экология, курулуш, миграция тармактарында, андан тышкары, мамлекеттик жана муниципиалдык кызматтарда ийгилик жараткан бир катар инсандарга Жогорку Кеңештин Ардак грамотасын жана Төраганын кол саатын тапшырды.

 

Continue reading “Конституциялык палатанын судьясы Чолпон Осмонова КРнын Жогорку Кеңешинин Ардак грамотасы менен сыйланды” »