Меню навигации+

К.Б. Иманалиевдин кайрылуусу

Конституциялык палатанын судьялар коллегиясынын 2019-жылдын 5-июлундагы аныктамасы менен «Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 12-беренесинин 2-бѳлүгүн, 28-беренесинин 2-бөлүгүнүн биринчи пунктун Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16-беренесинин 3-бөлүгүнѳ, 20-беренесинин 5-бөлүгүнүн 8-пунктуна, 40-беренесинин 1-бөлүгүнүн биринчи абзацына, 93-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ, 94-беренесинин биринчи жана үчүнчү бѳлүктѳрүнѳ, 96-беренесинин 3-бѳлүгүнѳ ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө К.Б. Иманалиевдин кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

 

 

Арыздануучунун көз карашы

Ѳтүнүчтѳн келип чыккандай, «Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 12-беренесинин 2-бѳлүгү боюнча, кѳрсѳтүлгѳн конституциялык Мыйзамга ылайык судьянын жоопкерчилиги жөнүндө маселе каралган учурлардан тышкары судьядан конкреттүү сот иши боюнча отчет талап кылууга эч кимдин укугу жок. Ошону менен бирге, айтылган конституциялык Мыйзамдын 28-беренесинин 2-бөлүгүнүн биринчи пункту менен белгиленгендей сот адилеттигин жүзөгө ашырууда мыйзамдуулукту айкын жана одоно бузганда судьянын өз кызматтык милдеттерин аткаруудагы, же болбосо кызматтан тышкары иштериндеги айыптуу аракети же аракетсиздиги тартип жосуну деп таанылат.

Бирок ѳтүнүүчү белгилейт, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 94-беренесинин биринчи жана үчүнчү бѳлүктѳрүнѳ ылайык, судьялар көз карандысыз жана Конституцияга жана мыйзамдарга гана баш ийет. Конкреттүү бир сот иши боюнча судьядан отчет талап кылууга эч кимдин укугу жок.

Ошондуктан, кайрылуу субъектиси талашылып жаткан жобо Кыргыз Республикасынын Конституциясынын кѳрсѳтүлгѳн беренесинин жоболоруна карама-каршы келет деп эсептейт, анткени судьянын сот адилеттигин жүзөгө ашыруудагы мыйзамдуулукту ачык жана одоно бузуу боюнча иш-аракеттерин Тартиптик комиссия тарабынан таануу үчүн, бул бузууларга баа берүүнү жана кабыл алынган соттук акт боюнча судьядан түшүндүрмѳ алууну, демек конкреттүү бир сот иши боюнча судьядан отчет талап кылууну билдирет.

К.Б.Иманалиев сот чечиминин мыйзамдуулугун текшерүү жогорку сот инстанциясынын укугу экенин белгилейт. Ошону менен бирге, талашылып жаткан ченемдер, анын пикири боюнча сот акыйкаттыгын жүзөгө ашыруу боюнча судьялардын ишин текшерүү мүмкүнчүлүгүн эске алуу менен, кабыл алынган сот актысын текшерүү үчүн Конституция менен каралбаган сот инстанциясын түзүү, мыйзам жана сот алдында бардыгы бирдей, сот адилеттигин сот гана ишке ашырат деген конституциялык кепилдиктерге карама-каршы келээрин, Башмыйзамдын талаптарынына ылайык, укуктарды жана эркиндиктерди соттук коргонуу ар бир адамдын укугу, ал талаптарга эч кандай чектөө коюлууга тийиш эмес экендигин белгилеген.

Жогоруда баяндалгандардын негизинде, арыз берүүчү талаш ченемдерди Кыргыз Республикасынын Конституциясына карама-каршы келет деп табууну өтүнүүдө.