Меню навигации+

Аскар кызы Жанаранын кайрылуусу

Конституциялык палатанын судьялар коллегиясынын 2019-жылдын 17-апрелиндеги аныктамасы менен Аскар кызы Жанаранын «Кыргыз Республикасындагы дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдары жөнүндө» Мыйзамынын 12-беренесинин 3-бөлүгүнүн 4-пунктун жана 13-беренесинин 2-бөлүгүнүн төртүнчү абзацын Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 19-беренесинин 1-бөлүгүнө, 32-беренесинин 1, 2, 3-бөлүктөрүнө ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

 

Арыздануучунун көз карашы

 

«Кыргыз Республикасындагы дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдары жөнүндө» Мыйзамынын 12-беренесинин 3-бөлүгүнүн 4-пункту менен чет өлкөлүк жаран – миссионер дин иштери боюнча мамлекеттик органга эсептик каттоого алуудан өтүш үчүн арыз берип, ага Кыргыз Республикасына миссионерди чакырышкан, уюштуруу кеңешинин мүчөлөрүнүн нотариалдык күбөлөндүрүлгөн жана жергиликтүү кеңеш менен макулдашылган жарандардын тизмеси тиркелиши керек экендиги белгиленген.

Ошондой эле, көрсөтүлгөн Мыйзамдын 13-беренесинин 2-бөлүгүнүн төртүнчү абзацына ылайык диний окуу жайларды эсептик каттоого алууда диний окуу жайын уюштуруунун демилгечилеринен болуп эсептелишкен жана уставдын алкагында мыйзам алдында жоопкер жарандардын, уюштуруу кеңешинин мүчөлөрүнүн нотариалдык күбөлөндүрүлгөн жана жергиликтүү кеңеш менен макулдашылган тизмеси талап кылынат.

Бирок, кайрылуу субъектиси көрсөтүлгөн каттоодо бул талаптар иш жүзүндө аткарылгыс, анткени белгиленген маселелер боюнча жергиликтүү кеңеш менен демилгечилердин тизмесин макулдашуу механизми жок экендигин белгилейт.

Баяндалганды эске алуу менен, арыздануучу талашылып жаткан ченемдер Кыргыз Республикасынын Конституциясынын чет өлкөлүк жарандардын Кыргыз Республикасынын жарандары менен бирдей укуктарды жана милдеттерди ишке ашыруу, дин тутуу эркиндигине жана биригүү эркиндигине болгон укуктарын регламентөөчү ченемдерине карама-каршы келет деп  эсептейт жана аларды Конституцияга карама-каршы келет деп таанууну суранууда.