Меню навигации+

А.А. Бекназаровдун, Ш.О. Медетбековдун жана Ж.А. Касаболотовдун кайрылуусу

Конституциялык палатанын судьялар коллегиясынын 2019-жылдын 10-апрелиндеги аныктамасы менен А.А. Бекназаровдун, Ш.О. Медетбековдун жана Ж.А. Касаболотовдун Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 3-апрелиндеги № 197 «Идентификациялык карта – Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспорту (ID-карта) жөнүндө» токтому менен бекитилген Идентификациялык карта – Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспорту (ID-карта) жөнүндө жобонун 3-пунктунун идентификацилык картанын тексттик түрдө жарандын этностук таандыгы тууралуу маалыматтын жоктугу жана электрондук чипте этностук таандыгын көрсөтүү мүмкүнчүлүгү бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 20-беренесинин 5-бөлүгүнүн 6-пунктуна, 38-беренесине ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

 

 

Арыз берүүчүлөрдүн көз карашы

Арыз берүүчүлөр Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 20-беренесинин 5-бөлүгүнүн 6-пунктуна ылайык адамдын жана жарандын кайсы этноско таандык экенин эркин аныктоо жана көрсөтүү укугу эч чектелүүгө тийиш эмес деп белгилешет. Муну менен бирге, алардын пикиринде, жогоруда көрсөтүлгөн укук талашылып жаткан ченем менен ар бир адамдын өзүнүн этностук таандыгын эркин көрсөтүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыратуу аркылуу чектейт.

Кайрылуу субъекттери Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 38-беренесине шилтеме жасап, ага ылайык ар ким өзүнүн этностук таандыгын эркин аныктоого жана көрсөтүүгө укуктуу экенин белгишет. Мында, алардын пикиринде, бул укук Конституциянын белгиленген ченемдеринин талаптарына ылайык кайсыл бир мамлекеттик орган жаңы паспортторду киргизип жатып, этностук таандыгы тууралуу тексттик маалыматты алып салуу аркылуу чектелбеши же бузулбашы керек.

Баяндалгандарды эске алып, арыз берүүчүлөр  талашылып жаткан ченем жарандардын этностук тийиштүүлүгүн эркин аныктоо жана көрсөтүү укугун чектейт деп эсептешет жана аны Конституцияга карама-каршы келет деп таанууну суранышат.Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 20-беренесинин 5-бөлүгүнүн 6-пунктуна ылайык адамдын жана жарандын кайсы этноско таандык экенин эркин аныктоо жана көрсөтүү укугу эч чектелүүгө тийиш эмес деп белгилешет. Муну менен бирге, алардын пикиринде, жогоруда көрсөтүлгөн укук талашылып жаткан ченем менен ар бир адамдын өзүнүн этностук таандыгын эркин көрсөтүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыратуу аркылуу чектейт.

Кайрылуу субъекттери Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 38-беренесине шилтеме жасап, ага ылайык ар ким өзүнүн этностук таандыгын эркин аныктоого жана көрсөтүүгө укуктуу экенин белгишет. Мында, алардын пикиринде, бул укук Конституциянын белгиленген ченемдеринин талаптарына ылайык кайсыл бир мамлекеттик орган жаңы паспортторду киргизип жатып, этностук таандыгы тууралуу тексттик маалыматты алып салуу аркылуу чектелбеши же бузулбашы керек.

Баяндалгандарды эске алып, арыз берүүчүлөр  талашылып жаткан ченем жарандардын этностук тийиштүүлүгүн эркин аныктоо жана көрсөтүү укугун чектейт деп эсептешет жана аны Конституцияга карама-каршы келет деп таанууну суранышат.