Меню навигации+

И.Д. Кадырбековдун кайрылуусу

Конституциялык палатанын судьялар коллегиясынын 2019-жылдын 18-мартындагы аныктамасы менен И.Д. Кадырбековдун «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» конституциялык Мыйзамдын 28-беренесинин 4-бөлүгүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 2-беренесинин 4-бѳлүгүнүн экинчи абзацына, 52-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-пунктуна, 70-беренесинин 2-бөлүгүнүн биринчи жана үчүнчү абзацтарына ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

 

 

Арыз берүүчүнүн көз карашы

 

И.Д. Кадырбековдун пикири боюнча, Конституциянын 70-беренесинин 2-бөлүгү конституциялык мыйзам Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо тартибин гана орнотот деп белгилеген. Бирок, арыз берүүчү белгилегендей, мыйзам чыгаруучу көрсөтүлгөн конституциялык ченемдин алкагынан чыккан, анткени талашылып жаткан ченем Жогорку Кеңешке шайлоо субъектиси катары саясий партияны гана аныктаган. Шайлоолордун пропорциялуу системасы, арыз берүүчүнүн пикиринде, талапкерлердин тизмеси ортосунда талапкерлердин тизмеси үчүн берилген добуштарга пропорциялуу депутаттык мандаттарды бөлүштүрүүнү божомолдойт.

Ушуга байланыштуу, кайрылуу субъектиси шайлоо бюллетенинин текстинде саясий партиялардын аталыштары эмес, а саясий партиялардын талапкерлердин тизмеси көрсөтүлүшү керек деп белгилейт.

Баяндалгандарды эске алып, арыз берүүчү талашылып жаткан ченем Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо маселелерин,  жарандардын мамлекеттик бийлик органдарын шайлоо жана аларга шайланууга болгон укугун жөнгө салган Конституциянын ченемдерине карама-каршы келет деп эсептейт жана аны Конституцияга карама-каршы келет деп таанууну суранат.