Меню навигации+

М. Жорокуловдун кайрылуусу

 

Конституциялык палатанын судьялар коллегиясынын 2019-жылдын 2-майындагы аныктамасы менен М.М. Жорокуловдун «Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 28-беренесинин 7-бөлүгүнүн экинчи абзацын Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16-беренесинин 2-бөлүгүнүн экинчи абзацына, 3-бөлүгүнө, 20-беренесинин 5-бөлүгүнүн 8-пунктуна, 40-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

 

Арыз берүүчүнүн пикири боюнча, «Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 28-беренесинин 7-бөлүгүнүн экинчи абзацынын жобосу судьяга карата алдын ала эскертүү, эскертүү жана сөгүш берүү түрүндөгү тартип жазасын колдонуу жөнүндөгү Тартип комиссиясынын чечимине даттануу келтиргенге мүмкүнчүлүк бербейт.

Баяндалгандарды эске алып, арыз берүүчү талашылып жаткан ченем Кыргыз Республикасынын Конституциясы менен кепилденген кодулоого тыюу салуу, мыйзам жана сот алдында бардыгы бирдей принциптерине карама-каршы келет жана ар биринин соттук коргонуу укугун бузат деп эсептейт.

Ошондуктан, кайрылуу субъектиси талашылып жаткан ченемди Кыргыз Республикасынын Конституциясына карама-каршы келет деп таанууну суранат.