Меню навигации+

Малик кызы Сайкалдын кайрылуусу

Конституциялык палатанын судьялар коллегиясынын 2019-жылдын 31-октябрындагы аныктамасы менен «Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө» конституциялык Мыйзамдын 21-1-беренесинин 3-1-бѳлүгүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 29-беренесинин 1 жана 2-бөлүктөрүнө, 52-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-пунктуна ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө Малик кызы Сайкалдын кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

 

Арыздануучунун көз карашы

 

Арыздануучунун пикиринде, талашылып жаткан ченем талапкердин судья болуп дайындалган учурда өзүнүн телефондук сүйлөшүүлөрүн угууга макулдук берүү боюнча талаптарын орнотуп жатып, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын бир нече негиз салуучу жоболорун бузат. Ошону менен катар, талашылып жаткан ченем талапкердин Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 29-беренесинин 1, 2-бөлүктөрүндө каралган жеке турмушунун кол тийбестик жана телефондук сүйлөөшүүлөрдүн купуялуулук укуктарынан баш тартууну мажбурлайт.

Кайрылуу субъектиси талашылып жаткан ченем талапкердин мамлекеттик бийликтин органдарына шайлануу укугун башка жеке турмушунун кол тийбестик жана телефондук сүйлөөшүүлөрдүн купуялуулук укуктарын бузбоосуз иш жүзүнө ашыртпайт.

Малик кызы Сайкалдын пикири боюнча, талашылып жаткан ченем Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 20-беренесинин 2-бөлүгү менен орнотулган чектөөлөрдүн максаттарынын талаптарына жооп бербейт, ошондуктан судьянын телефондук сүйлөөшүүлөрдүн купуялуулук укугун өлчөмсүз чектейт. Судьялыкка талапкердин Конституцияда көрсөтүлгөн сот актысыз телефондук сүйлөөшүүлөрдү угууга макулдугунун болгондугу гана юридикалык күчкө ээ эмес.

Жогоруда баяндалгандардын негизинде, арыз берүүчү талашылып жаткан ченемди Кыргыз Республикасынын Конституциясына карама-каршы келет деп табууну өтүнүүдө.