Меню навигации+

Кабыл алынган кайрылуулар09.10.2017
Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) сунуштамасы

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2017-жылдын 9-октябрындагы аныктамасы менен Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) «Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы жана адвокаттык иш жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 19-беренесинин 4-бѳлүгүнүн 1-4 пункттарын конституциялуу эмес жана Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16-беренесинин 2-бѳлүгүнүн экинчи абзацына, 3-бѳлүгүнѳ карама-каршы келет деп таануу жѳнүндѳ сунуштамасы ѳндүрүшкѳ кабыл алынган.

06.10.2017
М.Дж. Барыктабасовдун кызыкчылыгында И.Б. Какеевдин кайрылуусу

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2017-жылдын 06-октябрындагы аныктамасы менен Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинин 102-беренесинин 1-бөлүгүнүн, 135-беренесинин 2-пунктунун, 138-беренесинин 1-бөлүгүнүн 7-пунктунун, 249-беренесинин 1-бөлүгүнүн биринчи, жетинчи абзацтарынын, 325-беренесинин 5-бөлүгүнүн, 329-беренесинин 1-бөлүгүнүн 4-пунктунун, 354-беренесинин 5-бөлүгүнүн, 457-беренесинин 1-бөлүгүнүн 5-пунктунун арыз, апелляциялык жана кассациялык даттанууларды бергенде, жана ошондой эле берилген арыз, апелляциялык жана кассациялык даттанууларды кайтарганда мамлекеттик алымды милдеттүү түрдө төлөө эгерде мамлекеттик алымды төлөгөндүгү тууралуу далилдерди бербесе деген бөлүгүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө  М.Дж. Барыктабасовдун кызыкчылыгында  И.Б. Какеевдин кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.