Меню навигации+

Кабыл алынган кайрылуулар26.09.2018
А.А.Рябушкиндин кайрылуусу

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2018-жылдын 26-сентябрындагы аныктамасы менен «Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренесинин 2-бөлүгүн жана 6-беренесинин 1-бөлүгүн Конституцияга карама-каршы келет деп табуу жөнүндө А.А.Рябушкиндин кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

24.09.2018
М.М. Тагаевдин суроо-талабы

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2018-жылдын 24-сентябрындагы аныктамасы менен М.М. Тагаевдин Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 1-беренесинин 11-пунктунун  «б», «в», «г» пунктчаларынын Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 12-беренесинин 1, 4, 5-бѳлүктѳрүнѳ ылайык келүүсүн текшерүү жѳнүндѳ суроо-талабы ѳндүрүшкѳ кабыл алынды.

20.09.2018
М. Жорокуловдун кайрылуусу

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2018-жылдын 20-сентябрындагы аныктамасы менен «Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө» конституциялык Мыйзамдын 15-беренесинин 3-бөлүгүнүн үчүнчү абзацын жана 17-беренесинин 2-бөлүгүн Конституцияга каршы келет деп табуу жөнүндө М. Жорокуловдун кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

10.09.2018
Н.А. Бейшембаеванын кызыкчылыгында С.А. Самедовдун кайрылуусу

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2018-жылдын 10-сентябрындагы аныктамасы менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1994-жылдын 18-июлундагы № 521 токтому менен бекитилген Мамлекеттик алымдын ставкаларынын 1-пунктунун “а” пунктчасынын төртүнчү абзацынын жана 2-пунктунун “а” пунктчасынын төртүнчү абзацынын конституциялуулугун текшерүү жөнүндө Н.А. Бейшембаеванын кызыкчылыгында С.А. Самедовдун кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.