Меню навигации+

Кабыл алынган кайрылуулар03.05.2017
жаран Р.Р. Карасартованын, Н.А. Идиновдун, К.С. Соооронкулованын жана башкалардын кайрылуусу

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2017-жылдын 3-майындагы аныктамасы менен «Кыргыз Республикасынын Президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 1- жана 4-беренелеринин конституциялуулугун текшерүү жөнүндө жаран Р.Р. Карасартованын, Н.А. Идиновдун, К.С. Соооронкулованын жана башкалардын кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

16.03.2017
Жаран Б. Касаболотовдун кайрылуусу

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2017-жылдын 16-мартындагы аныктамасы менен жаран Б.Ж. Касаболотовдун Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 60-беренесинин 4-бѳлүгүнүн 7-пунктунун конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳгү кайрылуусу ѳндүрүшкѳ кабыл алынды.

24.02.2017
Мусуралиев М. жана Идирис уулу М. жарандар Евсюкова В., Эркенова Дж., Закирова Д. жана башкалардын кызыкчылыгында кайрылуусу

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2017-жылдын 24-февралындагы аныктамасы менен 2016-жылдын 28-декабрындагы «Кыргыз Республикасынын Административдик жоопкерчилик жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 1-беренесинин 1-бөлүгүнүн «б»-подпунктунун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө жаран М. А. Мусуралиевдин жана М. Идрис уулунун кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.