Меню навигации+

Кабыл алынган кайрылуулар14.09.2020
М.М. Жорокуловдун кайрылуусу

Конституциялык палатанын судьялар коллегиясынын 2020-жылдын 14-сентябрындагы аныктамасы менен М.М. Жорокуловдун Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 170-беренесинин «уурдалган адамды уурдаган учурдан тартып 72 сааттын ичинде ыктыярдуу бошоткон адам ушул берененин 1-бөлүгүндө же 2-бөлүгүнүн 1-5-пункттарында каралган жосундары үчүн жазык жоопкерчилигинен бошотулат» деген сѳздѳр менен баяндалган эскертүүсүнүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16-беренесинин 5-бѳлүгүнѳ, 20-беренесинин 5-бѳлүгүнүн 8-пунктуна, 24-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ, 40-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

 

03.09.2020
Т.О. Аматовдун кызыкчылыгын көздөгөн В.А. Вахитовдун кайрылуусу

Конституциялык палатанын судьялар коллегиясынын 2020-жылдын 3-сентябрындагы аныктамасы менен Т.О. Аматовдун кызыкчылыгын көздөгөн В.А. Вахитовдун Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 430-беренесинин 3-бөлүгүнүн “тергөө судьясынын токтомдоруна даттануулар боюнча чыгарылган апелляциялык инстанциянын сотунун чечимдери кассациялык тартипте кайра каралбайт” деген сөздөр менен белгиленген ченемдик жобосун Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 20-беренесинин 2, 3-бѳлүктөрүнѳ, 5-бѳлүгүнүн 8-пунктуна жана 40-беренесинин 1-бѳлүгүнүн биринчи абзацына ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

26.11.2019
.Ш. Бешбаковдун кызыкчылыгын көздөгөн И.Н. Айткуловдун кайрылуусу

Конституциялык палатанын судьялар коллегиясынын 2019-жылдын 26-ноябрындагы аныктамасы менен К.Ш. Бешбаковдун кызыкчылыгын көздөгөн И.Н. Айткуловдун Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 515-беренесинин 1-бөлүгүнүн «алардын макулдугу менен … чакыртылышы мүмкүн» деген сөздөр менен баяндалган ченемдик жобосунун Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16-беренесинин 1, 2, 3-бѳлүктөрүнѳ, 19-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ, 99-беренесинин 3-бѳлүгүнѳ ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

18.11.2019
Н.С. Момуналиевдин кайрылуусу

Конституциялык палатанын судьялар коллегиясынын 2019-жылдын  18-ноябрындагы аныктамасы менен КР Жарандык процессуалдык кодексинин 352-беренесинин 1-бѳлүгүн КР Конституциясынын                       16-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ, 20-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ, 5-бѳлүгүнүн            8-пунктуна, 40-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ ылайык келүүсүн текшерүү жѳнүндѳ Н.С. Момуналиевдин кайрылуусу ѳндүрүшкѳ кабыл алынган.

27.08.2019
Н.А. Токтакуновдун кайрылуусу

Конституциялык палатанын судьялар коллегиясынын 2019-жылдын 27-августундагы аныктамасы менен Н.А. Токтакуновдун Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 293-беренесинин 5-бѳлүгүнүн Конституциянын 24-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ, 26-беренесинин 1, 2-бѳлүктѳрүнѳ, 4-бѳлүгүнүн биринчи сүйлѳмүнѳ, 99-беренесинин 3-бѳлүгүнѳ ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

05.07.2019
К.Б. Иманалиевдин кайрылуусу

Конституциялык палатанын судьялар коллегиясынын 2019-жылдын 5-июлундагы аныктамасы менен «Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 12-беренесинин 2-бѳлүгүн, 28-беренесинин 2-бөлүгүнүн биринчи пунктун Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16-беренесинин 3-бөлүгүнѳ, 20-беренесинин 5-бөлүгүнүн 8-пунктуна, 40-беренесинин 1-бөлүгүнүн биринчи абзацына, 93-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ, 94-беренесинин биринчи жана үчүнчү бѳлүктѳрүнѳ, 96-беренесинин 3-бѳлүгүнѳ ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө К.Б. Иманалиевдин кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

 

14.06.2019
А.М. Мирзаматовдун кайрылуусу

Конституциялык палатанын судьялар коллегиясынын 2019-жылдын 14-июнундагы аныктамасы менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 8-сентябрындагы № 638 токтомунун 2-пунктунун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө А.М. Мирзаматовдун кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

17.04.2019
Аскар кызы Жанаранын кайрылуусу

Конституциялык палатанын судьялар коллегиясынын 2019-жылдын 17-апрелиндеги аныктамасы менен Аскар кызы Жанаранын «Кыргыз Республикасындагы дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдары жөнүндө» Мыйзамынын 12-беренесинин 3-бөлүгүнүн 4-пунктун жана 13-беренесинин 2-бөлүгүнүн төртүнчү абзацын Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 19-беренесинин 1-бөлүгүнө, 32-беренесинин 1, 2, 3-бөлүктөрүнө ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

 

10.04.2019
А.А. Бекназаровдун, Ш.О. Медетбековдун жана Ж.А. Касаболотовдун кайрылуусу

Конституциялык палатанын судьялар коллегиясынын 2019-жылдын 10-апрелиндеги аныктамасы менен А.А. Бекназаровдун, Ш.О. Медетбековдун жана Ж.А. Касаболотовдун Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 3-апрелиндеги № 197 «Идентификациялык карта – Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспорту (ID-карта) жөнүндө» токтому менен бекитилген Идентификациялык карта – Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспорту (ID-карта) жөнүндө жобонун 3-пунктунун идентификацилык картанын тексттик түрдө жарандын этностук таандыгы тууралуу маалыматтын жоктугу жана электрондук чипте этностук таандыгын көрсөтүү мүмкүнчүлүгү бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 20-беренесинин 5-бөлүгүнүн 6-пунктуна, 38-беренесине ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.