Меню навигации+

Кабыл алынган кайрылуулар21.02.2018
Т.С. Султановдун кайрылуусу

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2018-жылдын 21-февралындагы аныктамасы менен Т.С. Султановдун «Тышкы миграция жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 46-беренесинин 1-бѳлүгүнүн 8-пунктун Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16-беренесинин 1–бөлүгүнө, 20-беренесинин 1, 3-бөлүктөрүнө, 25-беренесинин 1, 2-бөлүктөрүнө карама-каршы келет деп таануу жѳнүндѳ кайрылуусу ѳндүрүшкѳ кабыл алынган.

14.12.2017
Е.В. Осинцевдин кызыкчылыгындагы А.П. Волосатованын кайрылуусу

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2017-жылдын 14-декабрындагы аныктамасы менен жаран Е.В. Осинцевдин кызыкчылыгындагы А.П. Волосатованын Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинин 206-беренесинин 2-бѳлүгүнүн ченемдик жоболорун Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 20-беренесинин 5–бөлүгүнүн 8 пунктуна, 40-беренесинин 1-бөлүгүнө, 96-беренесинин 3-бѳлүгүнѳ карама-каршы келет деп таануу жѳнүндѳ кайрылуусу ѳндүрүшкѳ кабыл алынган.