Меню навигации+

Кабыл алынган кайрылуулар31.10.2019
Малик кызы Сайкалдын кайрылуусу

Конституциялык палатанын судьялар коллегиясынын 2019-жылдын 31-октябрындагы аныктамасы менен «Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө» конституциялык Мыйзамдын 21-1-беренесинин 3-1-бѳлүгүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 29-беренесинин 1 жана 2-бөлүктөрүнө, 52-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-пунктуна ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө Малик кызы Сайкалдын кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

27.08.2019
Н.А. Токтакуновдун кайрылуусу

Конституциялык палатанын судьялар коллегиясынын 2019-жылдын 27-августундагы аныктамасы менен Н.А. Токтакуновдун Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 293-беренесинин 5-бѳлүгүнүн Конституциянын 24-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ, 26-беренесинин 1, 2-бѳлүктѳрүнѳ, 4-бѳлүгүнүн биринчи сүйлѳмүнѳ, 99-беренесинин 3-бѳлүгүнѳ ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

05.07.2019
К.Б. Иманалиевдин кайрылуусу

Конституциялык палатанын судьялар коллегиясынын 2019-жылдын 5-июлундагы аныктамасы менен «Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 12-беренесинин 2-бѳлүгүн, 28-беренесинин 2-бөлүгүнүн биринчи пунктун Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16-беренесинин 3-бөлүгүнѳ, 20-беренесинин 5-бөлүгүнүн 8-пунктуна, 40-беренесинин 1-бөлүгүнүн биринчи абзацына, 93-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ, 94-беренесинин биринчи жана үчүнчү бѳлүктѳрүнѳ, 96-беренесинин 3-бѳлүгүнѳ ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө К.Б. Иманалиевдин кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

 

14.06.2019
А.М. Мирзаматовдун кайрылуусу

Конституциялык палатанын судьялар коллегиясынын 2019-жылдын 14-июнундагы аныктамасы менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 8-сентябрындагы № 638 токтомунун 2-пунктунун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө А.М. Мирзаматовдун кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

17.04.2019
Аскар кызы Жанаранын кайрылуусу

Конституциялык палатанын судьялар коллегиясынын 2019-жылдын 17-апрелиндеги аныктамасы менен Аскар кызы Жанаранын «Кыргыз Республикасындагы дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдары жөнүндө» Мыйзамынын 12-беренесинин 3-бөлүгүнүн 4-пунктун жана 13-беренесинин 2-бөлүгүнүн төртүнчү абзацын Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 19-беренесинин 1-бөлүгүнө, 32-беренесинин 1, 2, 3-бөлүктөрүнө ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

 

10.04.2019
А.А. Бекназаровдун, Ш.О. Медетбековдун жана Ж.А. Касаболотовдун кайрылуусу

Конституциялык палатанын судьялар коллегиясынын 2019-жылдын 10-апрелиндеги аныктамасы менен А.А. Бекназаровдун, Ш.О. Медетбековдун жана Ж.А. Касаболотовдун Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 3-апрелиндеги № 197 «Идентификациялык карта – Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспорту (ID-карта) жөнүндө» токтому менен бекитилген Идентификациялык карта – Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспорту (ID-карта) жөнүндө жобонун 3-пунктунун идентификацилык картанын тексттик түрдө жарандын этностук таандыгы тууралуу маалыматтын жоктугу жана электрондук чипте этностук таандыгын көрсөтүү мүмкүнчүлүгү бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 20-беренесинин 5-бөлүгүнүн 6-пунктуна, 38-беренесине ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.