Меню навигации+

Кабыл алынган кайрылуулар12.11.2018
«Альфа Телеком» жабык акционердик коомунун кызыкчылыгын көздөгөн А.Т. Базаркуловдун кайрылуусу

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2018-жылдын 12-ноябрындагы аныктамасы менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 18-февралындагы № 83 токтому менен бекитилген Мамлекет жөнгө салуучу чарбакер субъекттердин товарларына (жумуштарына, кызмат көрсөтүүлөрүнө) бааларды (тарифтерди) аныктоонун тартиби жөнүндө жобонун 20 жана 24-пункттарынын конституциялуулугун текшерүү жөнүндө «Альфа Телеком» жабык акционердик коомунун кызыкчылыгын көздөгөн А.Т. Базаркуловдун кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

05.11.2018
Куланбек уулу Айбектин кайрылуусу

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2018-жылдын 5-ноябрындагы аныктамасы менен Куланбек уулу Айбектин «Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 2009-жылдын 9-февралындагы № 43 Мыйзамынын 31-беренесинин 1-бөлүгүнүн он экинчи абзацын Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 42-беренесинин 3-бѳлүгүнѳ, Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн 2011-жылдын 25-апрелиндеги № 185 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө, башка аскердик түзүлүштөрүндө жана мыйзам менен аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарында офицердик курамдын жана прапорщиктердин контракт боюнча аскердик кызматты өтөөсүнүн тартиби жөнүндө Жобонун 22-пунктунун тогузунчу абзацын, 186-пунктунун 6-1-пунктчасын, 187-пунктунун бешинчи абзацын Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 5-беренесинин 3-бѳлүгүнѳ, 20-беренесинин 2-бѳлүгүнүн экинчи абзацына жана 56-беренесинин 2-бѳлүгүнѳ, Кыргыз Республикасынын 1998-жылдын 7-августундагы № 116 Мыйзамы менен кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтѳрүнүн Тартип уставынын 91-пунктунун үчүнчү абзацын Кыргыз Республикасынын 16-беренесинин 2, 3-бѳлүктѳрүнѳ, 20-беренесинин 2-бѳлүгүнүн биринчи абзацына, 3-бѳлүгүнѳ, 5-бѳлүгүнүн 8-пунктуна карама-каршы келет деп таануу жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

26.09.2018
А.А.Рябушкиндин кайрылуусу

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2018-жылдын 26-сентябрындагы аныктамасы менен «Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренесинин 2-бөлүгүн жана 6-беренесинин 1-бөлүгүн Конституцияга карама-каршы келет деп табуу жөнүндө А.А.Рябушкиндин кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

24.09.2018
М.М. Тагаевдин суроо-талабы

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2018-жылдын 24-сентябрындагы аныктамасы менен М.М. Тагаевдин Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 1-беренесинин 11-пунктунун  «б», «в», «г» пунктчаларынын Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 12-беренесинин 1, 4, 5-бѳлүктѳрүнѳ ылайык келүүсүн текшерүү жѳнүндѳ суроо-талабы ѳндүрүшкѳ кабыл алынды.

20.09.2018
М. Жорокуловдун кайрылуусу

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2018-жылдын 20-сентябрындагы аныктамасы менен «Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө» конституциялык Мыйзамдын 15-беренесинин 3-бөлүгүнүн үчүнчү абзацын жана 17-беренесинин 2-бөлүгүн Конституцияга каршы келет деп табуу жөнүндө М. Жорокуловдун кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.