Меню навигации+

Кабыл алынган кайрылуулар03.05.2018
А.Б. Мусаевдин кайрылуусу

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2018-жылдын 3-майындагы аныктамасы менен А.Б. Мусаевдин 2013-жылдын 20-июнундагы № 360 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын катардагы жана жетектөөчү курамынын кызмат өтөөсү жөнүндө Жобонун 106-пунктунун «ч» пунктчасы Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16-беренесинин 1, 2– бөлүктөрүнө, 42-беренесинин 3-бөлүгүнө карама-каршы келет деп таануу жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

21.02.2018
Т.С. Султановдун кайрылуусу

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2018-жылдын 21-февралындагы аныктамасы менен Т.С. Султановдун «Тышкы миграция жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 46-беренесинин 1-бѳлүгүнүн 8-пунктун Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16-беренесинин 1–бөлүгүнө, 20-беренесинин 1, 3-бөлүктөрүнө, 25-беренесинин 1, 2-бөлүктөрүнө карама-каршы келет деп таануу жѳнүндѳ кайрылуусу ѳндүрүшкѳ кабыл алынган.