Меню навигации+

Кабыл алынган кайрылуулар18.03.2019
И.Д. Кадырбековдун кайрылуусу

Конституциялык палатанын судьялар коллегиясынын 2019-жылдын 18-мартындагы аныктамасы менен И.Д. Кадырбековдун «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» конституциялык Мыйзамдын 28-беренесинин 4-бөлүгүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 2-беренесинин 4-бѳлүгүнүн экинчи абзацына, 52-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-пунктуна, 70-беренесинин 2-бөлүгүнүн биринчи жана үчүнчү абзацтарына ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

 

19.02.2019
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрайымы Г.У. Калиеванын сунуштамасы

Конституциялык палатанын судьялар коллегиясынын 2019-жылдын 19-февралындагы аныктамасы менен Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрайымы Г.У. Калиеванын «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренесинин 1-бөлүгүнүн 35-пунктунун Конституциянын 3-беренесинин 2-пунктуна, 5-беренесинин 3-бѳлүгүнүнө, 6-беренесинин 1, 2-бѳлүктөрүнө, 74-беренесинин 9-бөлүгүнө ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө сунуштамасы өндүрүшкө кабыл алынган.

 

14.02.2019
К.К. Абакировдун кайрылуусу

Конституциялык палатанын судьялар коллегиясынын 2019-жылдын 14-февралындагы аныктамасы менен К.К. Абакировдун «Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө» конституциялык Мыйзамдын 28-беренесинин 7-бөлүгүнүн экинчи абзацын жана «Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешине караштуу Тартип комиссиясы жөнүндө» Мыйзамдын 25-беренесинин 1-бөлүгүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16-беренесинин 3-бѳлүгүнө, 20-беренесинин 5-бѳлүгүнүн 8-пунктуна жана 40-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө кайрылуусу өндүрүшкө кабыл алынган.

 

27.12.2018
М.Э. Токтоматовдун кайрылуусу

Конституциялык палатанын судьялар коллегиясынын 2018-жылдын 27-декабрындагы аныктамасы менен М.Э. Токтоматовдун «Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы жана адвокаттык иш жѳнүндѳ» Мыйзамдын 19-беренесинин 2-бѳлүгүнүн 4-пунктунун Конституциянын 16-беренесинин 2, 3-бѳлүктѳрүнѳ, 20-беренесинин 1, 2, 3-бѳлүктѳрүнѳ, 42-беренесинин 2, 3-бѳлүктѳрүнѳ ылайык келүүсүн текшерүү жѳнүндѳ кайрылуусу ѳндүрүшкѳ кабыл алынды.