Меню навигации+

Жыйналыштар календары23.10.2019 9:30
Жарандар Касымбеков Нурбек Айтыевичтин, Кодуранова Асель Союзбековнанын, Карамушкина Ирина Юрьевнанын, Мадеминов Мурадыл Ганыевичтин, Артыков Анвардын, Орозова Карамат Бабашевнанын, Усубалиев Таалайбек Болотбековичтин

«Кыргыз Республикасынын Президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 2-беренесинин 2-бөлүгүн, 1-беренесинин 8-пунктунун «б» пунктчасын Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 4-беренесинин 2-бөлүгүнө, 5-беренесинин 3-бөлүгүнө, 6-беренесинин 3-бөлүгүнө, 16-беренесинин 2-бөлүгүнө, 20-беренесинин 1-3 бөлүктөрүнө, 28-беренесинин 1-бөлүгүнө, 35-беренесине, 40-беренесинин 1-бөлүгүнө, 42-беренесинин 3-бөлүгүнө, 52-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-пунктуна, 64-беренесинин 11-бөлүгүнө, 70-беренесинин 2-бөлүгүнө карама-каршы келет деп таануу жөнүндө өтүнүчү боюнча №Кл-К-48х иши.

30.10.2019 9:30
Жаран Турдубекова Улукбека Бактыбековичтин

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 24-июнундагы № 35/10 токтому менен бекитилген «Финансылык кызматтарды сунуштоо жана керектөөчүлөрдүн кайрылууларын кароо тартибине карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобонун 21-пунктунун 9-пунктчасынын «келишимдерге жана макулдашууларга өндүрүп алууну күрөө предметине айландыруу тууралу арбитраждык (бейтарап) эскертмени киргизүүгө жол берилбейт» деген ченемдик жобосун Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 20-беренесинин 2-бөлүгүнө, 40-беренесинин 1, 2-бөлүктөрүнө, 42-беренесинин 1, 2-бөлүктөрүнө жана 58-беренесине карама каршы келет деп таануу жѳнүндѳ ѳтүнүчү боюнча №Т-25х иши.

06.11.2019 9:30
Жаран Жорокулов Максатбек Мергенбаевичтин

«Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 28-беренесинин 7-бѳлүгүнүн экинчи абзацын Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16-беренесинин 2-бѳлүгүнүн экинчи абзацына, 3-бѳлүгүнѳ, 20-беренесинин 5-бѳлүгүнүн 8-пунктуна, 40-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ, 94-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ карама-каршы келет деп таануу жѳнүндѳ ѳтүнүчү боюнча № Ж22х иши.

13.11.2019 9:30
Жарандар Мирзаматов Адылбек Мамыровичтин жана Мирзахалилов Ахмаджон Тургунбаевичтин

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 8-сентябрындагы № 638 токтомунун 2-пунктун Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 12-беренесинин 2-бөлүгүнө, 16-беренесинин 1-бөлүгүнүн экинчи абзацына, 2-бөлүгүнүн экинчи абзацына, 3-бөлүгүнө, 20-беренесинин 2-бөлүгүнө карама-каршы келет деп таануу жөнүндө өтүнүчтөрү боюнча № М-33х иши.

20.11.2019 9:30
Жарандар Рыскулов Самат Ислановичтин, Цой Инна Владимировнанын, Бекешов Дастан Далабайевичтин

Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамынын 8-беренесинин 17-бөлүгүн, 14-беренесинин 2-бөлүгүнүн 2, 3, 4-пунктарын Кыргыз Республикасынын 16-беренесинин 3-бөлүгүнө, 52-беренесинин 4-бөлүгүнө карама-каршы келет деп таануу жөнүндө өтүнүчү боюнча № Р-34х иши.

27.11.2019 9:30
Жаран Токтакунов Нурбек Акбаровичтин

Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 293-беренесинин 5-бөлүгүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 24-беренесинин 1-бөлүгүнө, 26-беренесинин 4-бөлүгүнүн биринчи сүйлөмүнө, 1, 2-бөлүктөрүнө, 99-беренесинин 3-бөлүгүнө карама каршы келет деп таануу жөнүндө өтүнүчү боюнча № Т-51х иши.

04.12.2019 9:30
Жаран Иманалиев Курманбек Белековичтин

«Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 12-беренесинин 2-бөлүгүн, 28-беренесинин 2-бөлүгүнүн 1-пунктун Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 6-беренесинин 1, 2-пунктарына, 16-беренесинин 3-бөлүгүнө, 20-беренесинин 1, 2, 3-бөлүктөрүнө, 5-бөлүгүнүн 3, 8-пунктарына, 40-беренесинин 1-бөлүгүнө, 93-беренесинин 1-бөлүгүнө, 94-беренесинин 1 жана 3-бөлүктөрүнө, 96-беренесинин 3-бөлүгүнө карама каршы келет деп таануу жөнүндө өтүнүчү боюнча№ И-66х иши.

11.12.2019 9:30
Жарандар Бекназаров Азимбек Анаркуловичтин, Медетбеков Шамшыбек Осмонкуловичтин жана Касаболотов Жыргал Асековичтин

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 3-апрелиндеги №197 «Идентификациялык карта – Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндѳгү паспорту (ID-карта) жѳнүндѳ» токтому менен бекитилген Идентификациялык карта – Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспорту (ID-карта) жөнүндө жобонун 3-пунктунун экинчи абзацындагы маалыматтарда «этностук таандыгы» тууралуу маалымат ачык көрсөтүлбөй, ал эми ушул эле пунктун он тогузунчу абзацындагы маалыматтарга «этностук таандыгы (арыз ээсинин каалоосу менен)» деген маалыматтын жабык киргизилиши Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 5-беренесинин 3-бөлүгүнө, 20-беренесинин 2-бөлүгүнө, 5-бөлүгүнүн 6-пунктуна, 38-беренесине карама-каршы келет деп таануу жөнүндө өтүнүчү боюнча № Кл-Б-11х иши.

18.12.2019 9:30
Жаран Ирлан уулу Алманбеттин

«Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарында окуу китептерин ижарага берүүнү этап менен киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 16-октябрындагы № 671 токтомун Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 45-беренесинин 2-бөлүгүнө, 16-беренесинин 2, 5-бөлүктөрүнө, 20-беренесинин 2, 3, 5 бөлүктөрүнө карама-каршы келет деп таануу жөнүндө өтүнүчү боюнча № И-13х иши.