Меню навигации+

Жыйналыштар календары04.09.2019 9:30
Жаран Кадырбеков Ишенбай Дюшенбиевичтин

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 30-беренесинин 4-бөлүгүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 2-беренесинин 4-бөлүгүнүн экинчи абзацына, 52-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-пунктуна, 70-беренесинин 2-бөлүгүнүн биринчи жана үчүнчү абзацтарына карама-каршы келет деп таануу жөнүндө өтүнүчү боюнча №К-04х иши.

11.09.2019 9:30
Жаран Жорокулов Максатбек Мергенбаевичтин жана Тишинина Ксения Леонидовнанын

Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө Кодексинин 333-беренесинин 3-бөлүгүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 20-беренесинин 5-бөлүгүнүн 3, 8-пунктуларына, 40-беренесинин 1-бөлүгүнө, 20-беренесинин 5-бөлүгүнүн 3, 8-пунктуларына, 16-беренесинин 3-бөлүгүнө карама-каршы келет деп таануу жөнүндө өтүнүчтөрү боюнча №Ж-12х иши.

18.09.2019 9:30
Жарандар Бекназаров Азимбек Анаркуловичтин, Медетбеков Шамшыбек Осмонкуловичтин жана Касаболотов Жыргал Асековичтин

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 3-апрелиндеги №197 «Идентификациялык карта – Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндѳгү паспорту (ID-карта) жѳнүндѳ» токтому менен бекитилген Идентификациялык карта – Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспорту (ID-карта) жөнүндө жобонун 3-пунктунун экинчи абзацындагы маалыматтарда «этностук таандыгы» тууралуу маалымат ачык көрсөтүлбөй, ал эми ушул эле пунктун он тогузунчу абзацындагы маалыматтарга «этностук таандыгы (арыз ээсинин каалоосу менен)» деген маалыматтын жабык киргизилиши Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 5-беренесинин 3-бөлүгүнө, 20-беренесинин 2-бөлүгүнө, 5-бөлүгүнүн 6-пунктуна, 38-беренесине карама-каршы келет деп таануу жөнүндө өтүнүчү боюнча №Кл-Б-11х иши.

25.09.2019 9:30
Жаран Ирлан уулу Алманбеттин

«Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарында окуу китептерин ижарага берүүнү этап менен киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 16-октябрындагы № 671 токтомун Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 45-беренесинин 2-бөлүгүнө, 16-беренесинин 2, 5-бөлүктөрүнө, 20-беренесинин 2, 3, 5 бөлүктөрүнө карама-каршы келет деп таануу жөнүндө өтүнүчү боюнча №И-13х иши.

02.10.2019 9:30
Жаран Аскар кызы Жанаранын

«Кыргыз Республикасындагы дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 12-беренесинин 3-бөлүгүнүн 4-пунктун, 13-беренесинин 2-бөлүгүнүн төртүнчү абзацын Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 19-беренесинин 1-бөлүгүнө, 20-беренесинин 4-бөлүгүнүн 7-пунктуна, 5-бөлүгүнүн 4, 5, 8-пунктуларына, 25-беренесинин 1-бөлүгүнө, 32-беренесинин 1, 2, 3-бөлүктөрүнө, 35-беренесине, 45-беренесинин 1, 4-бөлүктөрүнө карама-каршы келет деп таануу жөнүндө өтүнүчү боюнча №А-18х иши.

16.10.2019 9:30
Жаран Карасартова Рита Рахмановнанын

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын 2017-жылдын 5-июнундагы № 96 конституциялык Мыйзамынын 1-беренесинин 26-пунктунун «б» пунктчасын Кыргыз Республикасынын 52-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-пунктуна, 2-беренесинин 4-бөлүгүнө карама-каршы келет деп таануу жөнүндө өтүнүчү боюнча №К-19х иши.