Меню навигации+

Жыйналыштар календары16.01.2019 9:30
Жаран Н.А. Бейшембаеванын кызыкчылыгында С.А. Самедовдун кайрылуусу боюнча №С-40х иши

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1994-жылдын 18-июлундагы № 521 токтому менен бекитилген Мамлекеттик алымдын ставкаларынын 1-пунктунун “а” пунктчасынын төртүнчү абзацынын конституциялуулугун текшерүү жөнүндө

30.01.2019 9:30
Жаран М. Жорокуловдун кайрылуусу боюнча №Ж-46х иши

«Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө» конституциялык Мыйзамдын 15-беренесинин 3-бөлүгүнүн үчүнчү абзацынын жана 17-беренесинин 2-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жѳнүндѳ.

20.02.2019 9:30
Жаран А.А. Рябушкиндин кайрылуусу боюнча №Р-45х иши

«Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренесинин 2-бөлүгүнүн жана 6-беренесинин 1-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерүү жөнүндө.

06.03.2019 9:30
Жаран Куланбек уулу Айбектин кайрылуусу боюнча №К-50х иши

«Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 31-беренесинин 1-бөлүгүнүн он экинчи абзацынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 25-апрелиндеги № 185 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө, башка аскердик түзүлүштөрүндө жана мыйзам менен аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарында офицердик курамдын жана прапорщиктердин контракт боюнча аскердик кызматты өтөөсүнүн (запаста болуунун) тартиби жөнүндө жобонун 22-пунктунун тогузунчу абзацынын, 186-пунктунун 6-1-пунктчасынын жана 187-пунктунун бешинчи абзацынын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын 1998-жылдын 7-августундагы № 116 Мыйзамы менен кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Тартиптик уставынын 91-пунктунун үчүнчү абзацынын конституциялуулугун текшерүү жөнүндө.

27.03.2019 9:30
«Альфа Телеком» ЖАКтын кайрылуусу боюнча №Юр-А-52х иши

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 18-февралындагы № 83 токтому менен бекитилген «Мамлекет жөнгө салуучу чарбакер субъекттердин товарларына (жумуштарына, кызмат көрсөтүүлөрүнө) бааларды (тарифтерди) аныктоонун тартиби жөнүндө» Жобонун 20 жана 24-пункттарынын конституциялуулугун текшерүү жөнүндө