Меню навигации+

Жыйналыштар календары24.05.2017 9:30
Жаран Ж. Оморовдун кайрылуусу боюнча № О-61х

Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 378-беренесинин 2-бѳлүгүнүн «Тараптардын келбей калышы ишти карап чыгууга тоскоолдук кылбайт» деген ченемдик жобосу конституциялуу эмес жана Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 40-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ, 99-беренесинин 1, 2, 3-бѳлүктѳрүнѳ, 101-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ карама-каршы келет деп таануу жѳнүндѳ иш

07.06.2017 9:30
Жаран З. Жоошевдин кайрылуусу боюнча № Ж-11х

Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 94-беренесинин 2-бѳлүгүн конституциялуу эмес жана Кыргыз Республикасынын Конститциясынын 20-беренесинин 2-бѳлүгүнүн биринчи абзацына, 24-беренесинин 1-бѳлүгүнѳ карама-каршы келет эдеп таануу жѳнүндѳ иш

28.06.2017 9:30
Жарандар В. Евсюкова, Дж. Эркенова, Д. Закирова жана башкалардын кайрылуусу боюнча № Кл-Е-03х

2016-жылдын 28-декабрындагы № 221 «Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын конституциялуу эмес жана Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16-беренесинин 3-бѳлүгүнѳ, 18-беренесине, 20-беренесинин 2, 3-бѳлүктѳрүнѳ, 42-беренесинин 1, 2-бѳлүктѳрүнѳ карама-каршы келет деп таануу жѳнүндѳ иш

05.07.2017 9:30
Жаран Б. Ж. Касаболотовдун кайрылуусу боюнча № К-10х

Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 60-беренесинин 4-бѳлүгүнүн 7-пунктун конституциялуу эмес жана Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 26-беренесинин 5-бѳлүгүнѳ, 99-беренесинин 3-бѳлүгүнѳ карама-каршы келет деп таануу жѳнүндѳ иш