Меню навигации+

Жаран Турдубекова Улукбека Бактыбековичтин

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 24-июнундагы № 35/10 токтому менен бекитилген «Финансылык кызматтарды сунуштоо жана керектөөчүлөрдүн кайрылууларын кароо тартибине карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобонун 21-пунктунун 9-пунктчасынын «келишимдерге жана макулдашууларга өндүрүп алууну күрөө предметине айландыруу тууралу арбитраждык (бейтарап) эскертмени киргизүүгө жол берилбейт» деген ченемдик жобосун Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 20-беренесинин 2-бөлүгүнө, 40-беренесинин 1, 2-бөлүктөрүнө, 42-беренесинин 1, 2-бөлүктөрүнө жана 58-беренесине карама каршы келет деп таануу жѳнүндѳ ѳтүнүчү боюнча №Т-25х иши.