Меню навигации+

Жаран Токтакунов Нурбек Акбаровичтин

Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 293-беренесинин 5-бөлүгүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 24-беренесинин 1-бөлүгүнө, 26-беренесинин 4-бөлүгүнүн биринчи сүйлөмүнө, 1, 2-бөлүктөрүнө, 99-беренесинин 3-бөлүгүнө карама каршы келет деп таануу жөнүндө өтүнүчү боюнча № Т-51х иши.